Łamaniec ortograficzny  
     
 

Regulamin konkursu

 

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 3, 4, 5, 6 i 7 Szkoły Podstawowej, a także klas 2 i 3 Gimnazjum (podział na grupy wiekowe).

Sprawdza znajomość zasad ortograficznych.

Minimalna liczba uczestników : 5 osób (jest to minimalna łączna liczba uczniów danej szkoły, biorących udział w konkursach Ego Partum edycji 03.2018).

 

Konkurs odbywa się w dniu 22.03.2018r. i trwa 40 minut + 10 minut na czynności organizacyjne.

 

Przed rozpoczęciem konkursu szkolny koordynator w obecności uczniów otwiera kopertę z testami.

 

Przed przystąpieniem do konkursu na karcie odpowiedzi uczniowie wpisują kod szkoły, swoje imię i nazwisko (drukowanymi literami), KLASĘ, a także nadany przez koordynatora konkursu kod ucznia, składający się z jednej dużej litery i trzech cyfr ( wszystkie kody uczniów muszą rozpoczynać się na tę samą literę, np. A123, A124, A125, itp.)

 

Uczniowie rozwiązują testy samodzielnie. Niedopuszczalna jest pomoc nauczyciela, nie można udzielać żadnych wskazówek sugerujących odpowiedź.

 

Każdy test składa się z dwóch części. W pierwszej, która zawiera fragment lektury (tytuły lektur dostępne na stronie www.egopartum.edu.pl w zakładce Edukacja Polonistyczna / Strefa Ucznia / Potrenuj przed konkursem / Klasa)  uczniowie muszą wskazać prawidłowy zapis wyróżnionych wyrazów (np. każdy / karzdy – określają, które litery zostały użyte prawidłowo). W tej części testu można zdobyć 20 punktów. Druga część zawiera 15 pytań z zakresu ortografii i interpunkcji i trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Wszystkie pytania są związane z wyrazami znajdującymi się w przytoczonym w pierwszej części testu fragmencie lektury.

 

Uczniowie wypełniają karty odpowiedzi poprzez zamalowanie odpowiedniej rubryki. Nie dopuszcza się skreślania odpowiedzi i wprowadzania poprawek.

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie odpowiedniego kwadratu, pusty kwadrat oznacza brak odpowiedzi.

 

Wśród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje +1 punkt, za błędną: – 1 punkt. Na starcie uczeń otrzymuje 35 punktów, do których są dopisywane punkty za prawidłowe odpowiedzi lub odejmowane za błędne wskazanie. Za bezbłędne rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 70 punktów.

 

Po zakończeniu konkursu uczniowie wkładają karty odpowiedzi do zbiorczej koperty, a szkolny koordynator w ich obecności zakleja kopertę.

 

Szkolny koordynator zobowiązany jest do odesłania kart odpowiedzi i protokołu przebiegu konkursu listem poleconym najpóźniej do dnia 26.03.2018 r.

 

Opłata za uczestnictwo w konkursie powinna zostać dokonana po konkursie, za faktyczną liczbę uczestników, najpóźniej do dnia 26.03.2018r.

Opłata za jednego uczestnika : 8,50 zł ( na konto organizatora 8,00 zł, a 0,50 zł to koszty związane z przeprowadzeniem konkursu: odesłanie listem poleconym KART ODPOWIEDZI).

Zebrane pieniądze przeznacza się na organizację konkursu i nagrody.

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, laureaci – nagrody rzeczowe. Nauczyciele – koordynatorzy konkursu otrzymują dyplomy poświadczające współorganizowanie konkursu.

 

Wyniki konkursu zostaną przesłane najpóźniej do dnia 11.05.2018 r.

 

Reklamacje będą przyjmowane do dnia 11.06.2018r. , po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Nieprawidłowo wypełnione karty odpowiedzi nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

 

Zachęcamy także, aby osoby biorące udział w konkursie odwiedziły STREFĘ UCZNIA,  w której znajdują się materiały pozwalające przygotować się do konkursu.

 

 

© Copyright by Centrum Edukacji Ego Partum 2018