Z matematyką za pan brat

 
     
 

Regulamin konkursu

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas czwartych i piątych SP. Sprawdza znajomość działań rachunkowych, pojęć geometrycznych oraz sposób logicznego myślenia.

Minimalna liczba uczestników : 5 osób.

 

Konkurs odbywa się w dniu 08.11.2017r. i trwa 50 minut + 10 minut na czynności organizacyjne.

 

Przed rozpoczęciem konkursu szkolny koordynator w obecności uczniów otwiera kopertę z testami.

 

Przed przystąpieniem do konkursu na karcie odpowiedzi uczniowie wpisują kod szkoły, swoje imię i nazwisko (drukowanymi literami), a także nadany przez koordynatora konkursu kod ucznia, składający się z jednej dużej litery i trzech cyfr ( wszystkie kody uczniów muszą rozpoczynać się na tę samą literę, np. A123, A124, A125, itp.)

 

Uczniowie rozwiązują testy samodzielnie. Niedopuszczalna jest pomoc nauczyciela, nie można udzielać żadnych wskazówek sugerujących odpowiedź.

 

Każdy test zawiera 20 pytań i cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa (10 zadań rachunkowych i 10 zadań logicznych). Uczniowie wypełniają karty odpowiedzi poprzez zamalowanie odpowiedniej rubryki.

Nie dopuszcza się skreślania odpowiedzi i wprowadzania poprawek. 

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie odpowiedniego kwadratu, pusty kwadrat oznacza brak odpowiedzi.

 

Wśród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje +1 punkt, za błędną: – 1 punkt. Na starcie uczeń otrzymuje 20 punktów, do których są dopisywane punkty za prawidłowe odpowiedzi lub odejmowane za błędne wskazanie. Za bezbłędne rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 40 punktów.

 

Po zakończeniu konkursu uczniowie wkładają karty odpowiedzi do zbiorczej koperty, a szkolny koordynator w ich obecności zakleja kopertę.

 

Szkolny koordynator zobowiązany jest do odesłania kart odpowiedzi i protokołu przebiegu konkursu listem poleconym najpóźniej do dnia 09.11.2017r.

 

Opłata za uczestnictwo w konkursie powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu konkursu. Opłata za jednego uczestnika : 8,50 zł ( na konto organizatora 8,00 zł, a 0,50 zł to koszty związane z przeprowadzeniem konkursu). Zebrane pieniądze przeznacza się na organizację konkursu i nagrody.

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, laureaci – nagrody rzeczowe. Nauczyciele – koordynatorzy konkursu otrzymują dyplomy poświadczające współorganizowanie konkursu.

Wyniki konkursu zostaną przesłane najpóźniej do dnia 15.12.2017r.

 

Reklamacje będą przyjmowane do dnia 15.01.2018r. , po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Nieprawidłowo wypełnione karty odpowiedzi nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

 

 

Zachęcamy także, aby osoby biorące udział w konkursie odwiedziły STREFĘ UCZNIA,  w której znajdują się materiały pozwalające przygotować się do konkursu.

 

© Copyright by Centrum Edukacji Ego Partum 2017