W zaczarowanym świecie baśni  
     
 

Regulamin konkursu

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas trzecich i czwartych SP.

Sprawdza znajomość baśni wymienionych w Regulaminie.

Minimalna liczba uczestników : 5 osób.

 

Konkurs odbywa się w dniu 10.01.2018 r. i trwa 40 minut + 10 minut na czynności organizacyjne.

 

Przed rozpoczęciem konkursu szkolny koordynator w obecności uczniów otwiera kopertę z testami.

 

Przed przystąpieniem do konkursu na karcie odpowiedzi uczniowie wpisują kod szkoły, swoje imię i nazwisko (drukowanymi literami), a także nadany przez koordynatora konkursu kod ucznia, składający się z jednej dużej litery i trzech cyfr ( wszystkie kody uczniów muszą rozpoczynać się na tę samą literę, np. A123, A124, A125, itp.)

 

Uczniowie rozwiązują testy samodzielnie. Niedopuszczalna jest pomoc nauczyciela, nie można udzielać żadnych wskazówek sugerujących odpowiedź.

 

Każdy test zawiera 20 pytań i trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczniowie wypełniają karty odpowiedzi poprzez zamalowanie odpowiedniej rubryki. Nie dopuszcza się skreślania odpowiedzi i wprowadzania poprawek. 

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie odpowiedniego kwadratu, pusty kwadrat oznacza brak odpowiedzi.

 

Wśród podanych odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa. Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje +1 punkt, za błędną: – 1 punkt. Na starcie uczeń otrzymuje 20 punktów, do których są dopisywane punkty za prawidłowe odpowiedzi lub odejmowane za błędne wskazanie. Za bezbłędne rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 40 punktów.

 

Po zakończeniu konkursu uczniowie wkładają karty odpowiedzi do zbiorczej koperty, a szkolny koordynator w ich obecności zakleja kopertę.

 

Szkolny koordynator zobowiązany jest do odesłania kart odpowiedzi i protokołu przebiegu konkursu listem poleconym najpóźniej do dnia 12.01.2018 r.

 

Opłata za uczestnictwo w konkursie powinna zostać dokonana po konkursie, za faktyczną liczbę uczestników, najpóźniej do dnia 12.01.2018r.

Opłata za jednego uczestnika : 8,50 zł (na konto organizatora 8,00 zł, a 0,50 zł to koszty związane z przeprowadzeniem konkursu: odesłanie listem poleconym KART ODPOWIEDZI).

Zebrane pieniądze przeznacza się na organizację konkursu i nagrody.

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, laureaci – nagrody rzeczowe. Nauczyciele – koordynatorzy konkursu otrzymują dyplomy poświadczające współorganizowanie konkursu.

 

Zakres tematyczny Ogólnopolskiego konkursu literackiego „W zaczarowanym świecie baśni”.

Uczniów obowiązuje znajomość baśni:

Czerwony Kapturek, Kot w butach, Śpiąca Królewna, Królowa Śniegu, Nowe szaty cesarza, Słowik,

Calineczka, Kopciuszek, Dziewczynka z zapałkami, Królewna na ziarnku grochu, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka, Brzydkie kaczątko.

 

Wyniki konkursu zostaną przesłane najpóźniej do dnia 16.02.2018 r.

 

Reklamacje będą przyjmowane do dnia 16.03.2018 r. , po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Nieprawidłowo wypełnione karty odpowiedzi nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

 

 

Zachęcamy także, aby osoby biorące udział w konkursie odwiedziły STREFĘ UCZNIA,  w której znajdują się materiały pozwalające przygotować się do konkursu.

 

 

© Copyright by Centrum Edukacji Ego Partum 2017-2018