STREFA NAUCZYCIELA  - Strefa konkursowa  
     
  Językowy sposób na Alcybiadesa  
     
 

Regulamin konkursu

 

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej.

Minimalna liczba uczestników : 5 osób.  (jest to minimalna łączna liczba uczniów danej szkoły, biorących udział w konkursach Ego Partum edycji 11.2018).

 

Konkurs odbywa się w dniu 05 listopada 2018 r.  i trwa 50 minut + 10 minut na czynności organizacyjne.

 

Przed rozpoczęciem konkursu szkolny koordynator w obecności uczniów otwiera kopertę z testami.

 

Przed przystąpieniem do konkursu na karcie odpowiedzi uczniowie wpisują kod szkoły, swoje imię i nazwisko (drukowanymi literami), a także nadany przez koordynatora konkursu kod ucznia, składający się z jednej dużej litery i trzech cyfr ( wszystkie kody uczniów muszą rozpoczynać się na tę samą literę, np. A123, A124, A125, itp.)

 

Uczniowie rozwiązują testy samodzielnie. Niedopuszczalna jest pomoc nauczyciela, nie można udzielać żadnych wskazówek sugerujących odpowiedź.

 

Każdy test zawiera 20 pytań i trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Uczniowie wypełniają karty odpowiedzi poprzez zamalowanie odpowiedniej rubryki. Nie dopuszcza się skreślania odpowiedzi i wprowadzania poprawek.

Wszystkie prawidłowe odpowiedzi zaznacza się poprzez zamalowanie odpowiedniego kwadratu, pusty kwadrat oznacza brak odpowiedzi.

 

Za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje +1 punkt, za błędną: – 1 punkt. Brak odpowiedzi nie jest punktowany. Na starcie uczeń otrzymuje 20 punktów, do których są dopisywane punkty za prawidłowe odpowiedzi lub odejmowane za błędne wskazanie. Za bezbłędne rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 40 punktów.

 

Po zakończeniu konkursu uczniowie wkładają karty odpowiedzi do zbiorczej koperty, a szkolny koordynator w ich obecności zakleja kopertę.

 

Szkolny koordynator zobowiązany jest do odesłania kart odpowiedzi, protokołu przebiegu konkursu i zgód rodziców na udział w konkursie listem poleconym najpóźniej do dnia 08 listopada 2018 r.

 

Opłata za uczestnictwo w konkursie powinna zostać dokonana po konkursie, za faktyczną liczbę uczestników, najpóźniej do dnia 08 listopada 2018 r.

Opłata za jednego uczestnika : 8,00 zł

Zebrane pieniądze przeznacza się na organizację konkursu i nagrody.

 

Uczestnicy konkursu ponoszą także koszt wysyłki kart odpowiedzi do Centrum Edukacji Ego Partum, zgodnie z aktualnym Cennikiem Poczty Polskiej.

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa, laureaci – nagrody rzeczowe. Nauczyciele – koordynatorzy konkursu otrzymują dyplomy poświadczające współorganizowanie konkursu.

 

Zakres tematyczny Ogólnopolskiego konkursu Językowy sposób na Alcybiadesa :

Uczniów obowiązuje znajomość : części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, spójnik, przyimek); części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, okolicznik, dopełnienie); zdania pojedynczego i złożonego; określania litery, głoski i sylaby; stosowania synonimów, antonimów i wyrazów pokrewnych.

 

Wyniki konkursu zostaną przesłane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r.

 

Reklamacje będą przyjmowane do dnia 15 stycznia 2019 r.  i rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych.

Po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

 

Nieprawidłowo wypełnione karty odpowiedzi nie mogą być podstawą do składania reklamacji.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Zachęcamy także, aby osoby biorące udział w konkursie odwiedziły STREFĘ UCZNIA,  w której znajdują się materiały pozwalające przygotować się do konkursu.

 

© Copyright by Centrum Edukacji Ego Partum 2018